پست های ارسال شده در مهر سال 1390

رفتـــــــــــــــه‌ای وُ من هرچه می‌کِــــشم تمـــــــــــــــام نمی‌شود این درد.   استخوان لای زخـــــــــــــم گذاشته‌ای مگر؟!
/ 74 نظر / 24 بازدید