پست های ارسال شده در بهمن سال 1389

قــــــــــــدم

                           بــــیا امشب کمــــی برگــــ‌ها را قــــــدم بزنیم                          نــــــــــگران نبــــــــاش  کســـــی ما را با هـــــــــم نخواهد دیــــــــد                 اگر هـــــــــم دید؛ خیالـــــــــ ی ... ادامه مطلب
/ 559 نظر / 25 بازدید

ع ــــــــ ـــــشق

پشـــــ ــــ ـــــت پلک‌هات خـــــ ــــــان ـه کرده‌ام.                                       حالا هرچــ ــــ ـــه می‌خواهــ ـــ ـــی              چشم‌هایـــــ ــــــــت را به ‌رویــــ ــــ ــــم ... ادامه مطلب
/ 124 نظر / 23 بازدید

دلتنــــــــــگی

                          دلتــــ  ــــنگ که می‌شوی                      چشــــ ـــــم‌هایــ ــت را بـــــ ــــبند.                 مـــــــ ــــثلِ یک عکــــــ ـــــسِ فورـــــــ ـــــــی؛           فــــــــ ـــورــ ـــــ ـــــــی ... ادامه مطلب
/ 173 نظر / 20 بازدید

فــــــــرشته زمینی

                      دیـــــــــروز روـــــــی آتـــــــش راه میرفتی                                  امـــــــــروز روــــی آبـــــ                       تعجــــــــبی ندارد کـــــــــــه فــــــــــــردا همــــــــــــراه با پــــــــــرندگان آسمان هــــــــا را تسخـــــــــیر کنی                    ... ادامه مطلب
/ 119 نظر / 22 بازدید

بــــــ ــــاور کن

"عیــــ ـــــن","شــــ ـــــین","قــــــ ـــاف"                                 جـــــ ــــــــدا از هم که باشند                                               هیــــــ ــــچ خاصیـــ ــتیندارند!                          امـــــ ـــا در کنــــ ـــــار هم ... ادامه مطلب
/ 114 نظر / 33 بازدید

پیـــ ــــچ تو پیــ ــــــچ

این پیــــ ــــــــچ را که رد کنیم            به دو راهـــــ ـــی می رسیم.                              تصمیم با تــــ ــــو!                                       عاشــــ ـــقم می مانی؟                         یا ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 22 بازدید