پست های ارسال شده در دی سال 1389

لـ ــــــ ـــیوان پـــ ــــ ـــر

                              نیــ ـــمه ی پر  لــ ــیوان عشــ ــق مان را ببین                  مــــ ـــن...تـــ ـــو...چای شـ ــــیرین !!!                                    تـ ــــــــو هم مــ ـــیزنی...                                                                       مـــ ... ادامه مطلب
/ 215 نظر / 28 بازدید