بــ ـــرای مــ ـــریمــ ـــم

   بــ ـه جــ ـز حـضــ ـــور تـــــــــو ،

هیــ ــچ چــ ــیــز ایــ ــن جـهـــ ــان بــ ـی کــ ـرانـ ــه را

     جــ ـــدی نگــ ـــرفتـ ـم...

                                  حتــ ـــی عـ ـشـ ـق را !!!                
    

بـ ـرسـ ـد بـ ـه دسـ ـت مـ ـریـ ـم leaf3.gif امضـ ـا :بهـ ـراد

/ 0 نظر / 28 بازدید